Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/39/d252297167/htdocs/pmwiki/cookbook/captcha.php on line 77

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /homepages/39/d252297167/htdocs/pmwiki/cookbook/captcha.php:77) in /homepages/39/d252297167/htdocs/pmwiki/pmwiki.php on line 1317
LUTUNI PER SHQIPERINE - Blog - Agjerimi 21 Ditor / 21-Day Fast -- 5 Janar - Janar 2011

(Click HERE for English)

Motra dhe vellezer ne Krishtin Jezus, pershendetje!

Se pari, ne kete prag Krishtlindjeje ju urojme nga zemra shume bekime mbi ju. Hir, paqe, gezim dhe dashuri sjellte Krishtlindja e ketij viti mbi ju familjen, Kishen dhe punen tuaj.

Ashtu sic ju jeni ne dijeni qe prej janarit 2010 Perendia ka ngritur mesi i Kishes se Tij "Rrjetin e Lutjes", qe sot mbulon duke vepruar te gjithe Shqiperine. Ne takimin e pare te ketij Rrjeti, pastore, drejtues apo besimtare te ndryshem dhe pse nuk ishin takuar me pare, ne deshmite e tyre, duke ndare se bashku formuan pamjen e plote te nje "puzzle", vizionin dhe thirrjen qe Perendia po i bente Kishes Shqiptare per lutje dhe agjerim. Ne i jemi shume falenderues Atij per kete thirrje dhe secilit prej jush qe ka qene bashkepunetor i planit te Tij, falenderues per ato kisha dhe organizata qe perulesisht ne lutje kerkojne meshiren dhe faljen e Perendise per kete vend dhe per ato kisha te tjera qe do t'i shtohen kesaj thirrje.

Rrjeti i Lutjes eshte quajtur "30 Kisha per 30 Dite" duke synuar qe cdo dite e muajit do te mbulohej nga nje kishe (pra 30 Kisha), por Perendia ka sjelle sot plot 70 dhe presim te shohim te tjera ne te ardhmen.

Ne i jemi falenderues Perendise qe ka degjuar lutjet tona per kete vend, per qeverine dhe drejtuesit e ketij shteti dhe ne saje te ketyre lutjeve sot Komuniteti Ungjillor arriti te njihet zyrtarisht prej qeverise dhe shtetit Shqiptar. Deshmi te tjera te lutjes jane te shumta ku mund te permendim kthimin e personave tek Perendia, clirimi prej varesive dhe shpetimi i tyre, sherime prej semundjeve te ndryshme.

Motra dhe vellezer, lutja dhe agjerimi te nderthurura se bashku na kane mesuar se jane celesi per te korrur fitore. Shume kisha sot po praktikojne lutjen dhe agjerimin 21 ditor. Rrjeti i lutjes, i motivuar prej kesaj ka menduar te filloje Vitin e Ri kalendarik me nje agjerim te tille (agjerimin e Danielit). Eshte menduar qe cdokush mund te agjeroje dicka sipas mundesive tuaja, ose ate qe Zoti do t'ju vendos ne zemren tuaj. Ne ju sygjerojme nje agjerim duke ngrene fruta dhe perime, jo ushqime te zgjedhura (mish, embelsira, buke).

Ky agjerim do te jete gjate periudhes 05 - 25 janar 2011.

Arsyet pse ne agjerojme ne janar:

 1. Duke filluar vitin me agjerim ne vendosim, kursin e fokusit tone per pjesen tjeter te vitit . Ne agjerojme ne fillim te vitit per te vendosur kursin per cdo dite te vitit ne vazhdimesi. Ne kete menyre ne i japim Zotit pjesen e pare te cdo jave, te dhjeten e pare te cdo te ardhure dhe cdo konsiderate ne cdo vendim.
 2. Bekimet e Zotit do te vijne mbi ne dhe familjet tona pergjate vitit sepse ne agjerojme ne janar. Ne cdo pjese te vitit bekimet do te qendrojne ne rruget tona sepse ne kemi agjeruar ne fillim te vitit.
 3. Kur agjerojme ne janar ne permbushim principin kryesor te Mateut 6: 33 - "Kerkoni me se pari Mbreterine e Perendise dhe drejttesine eTij, dhe te gjitha gjerta do t'ju shtohen." Kur kerkojme Mbreterine e Perendise ne fillim te vitit, do te presim bekimet e Tij ne pjesen tjeter te tij.
 4. Ne agjerojme ne janar sepse duam te dime, na nevojitet te dime, rrugen e drejte dhe te duhur per jeten tone.

Le te fillojme te mendojme per kete kohe, qe me guxim t'i afrohemi Fronit te Hirit, te kerkojme meshiren dhe faljen e Tij per kete komb, bekimet e Tij per Kishen Shqiptare dhe qe populli yne te jete populli i Zotit. Perendia po therret per njerez qe do te ngrihen si ushtaret e Tij mbrojtes ne lutje per kete vend, per te sheruar, per te luftuar te keqen dhe per te cliruar bekimet e Tij.

Dhe ndersa shijojme se bashku kete kohe te bekuar le te lutemi sipas Isaias 58:12:

"Njerezit e tu do te rindertojne rrenojat e lashta dhe ti do te ngresh perseri themelet e shume brezave te shkuara; keshtu do te quhesh riparuesi i te carave, restauruesi i shtigjeve per te banuar ne vend."

Shume bekime mbi ju,

RRJETI I LUTJES


Dy dëshmitë nga kohën e agjërimit në fillim të vitit (një në Shqip dhe një në Anglisht):

 • "Ne Bashkesine tone, Bashkesia e Jezusit, ne Fushe-Kruje, me vite kemi kaluar nga 3, 7 ose 10 dite para Vitit te Ri ne Lutje dhe Agjerim se bashku. Gjithmone Perendia na ka folur carte per planet e Tij gjate ketyre diteve. Na ka bashkuar, pergatitur dhe frymezuar per Vitin tjeter. Para 5 vitesh ishte gjendja aq e keqe ne Bashkesi qe gati po mbyllshim punen. Shumica e besimtareve ishin pergjumur. Gjate agjerimit dhe lutjes ate vit, Zoti jo vetem na ka foli, por na ringjalli si Bashkesi. Pa lutje dhe agjerim se bashku, ne nuk te egzistonim sot. As nuk do te dinim drejtimin dhe planin e Perendise me jetet dhe me Bashkesine tone."
 • "As a national church (AG fellowship), several years ago we began starting each January with 21 days of prayer and fasting. We challenge all of our people to participate with at least one day per week, covering every day. Many do more than that and some fast for the entire time. During this 21 days, all who are willing and able travel to each of our churches for a prayer meeting. More people are saved, healed, baptized in the Holy Spirit, delivered and called to ministry during this month than any other time during the year. As we lay down our flesh and press into the Spirit, God pours out his Spirit in amazing ways. He gives us vision for the coming year and it sets the spiritual tone for the coming year. At the end of the 21 days, we hold a victory meeting with all our churches which is always a powerful time. May God raise up prayer and fasting in Albania !"

Kliko KETU per te shkuar ne fund per komentet


ENGLISH

Sisters and Brothers in Jesus Christ, Greetings!

First, in this Christmas season we offer your Season's greetings with many blessings over you. May grace, peace, joy, and love come over your family, church, and work this Christmas and coming year.

As you are already aware, since January 2010 God has raised up among His Church the "Prayer Network" that today covers all of Albania . In the first meeting of this network, different pastors, leaders, and believers, even though they had never met before, in sharing their testimonies together formed a complete picture as a "puzzle" revealing God's vision and call among the Albanian Church for prayer and fasting. We are very thankful to Him for this call and each of you that have been fellow workers in His plan, and thanks for those churches and organizations that humbly in prayer seek the mercy and forgiveness of God for this country and for those other churches that will add to this call.

The Prayer Network is called "30 Church for 30 Days" with the goal that every day of the month would be covered by one church (in other words, 30 churches), but God has brought today 70 total churches and we wait for others in the future.

We are grateful to God that He has heard our prayers for this land, for the government and leaders of this state, and that through these prayers the Evangelical Community has been officially approved among the Albanian government and state.

There are many other testimonies as a result of these, such as the salvation of souls, freedom from addictions and their salvation, and healings of many different sicknesses.

Sisters and brothers, we have learned that prayer and fasting working together is the key to a winning experience in Christ.

Many churches today practice a 21-day prayer and fasting period. The Prayer Network, motivated by this fact, has thought to start the New Year with this kind of fasting together (a Daniel fast). The idea is that everyone can fast something according to their possibilities, or that which God will place among your hearts. We would like to suggest a fast of eating only fruits and vegetables, excluding other chosen foods (meat, sweets, breads).

This fasting will take place during the period of 5-25 January, 2011.

Reasons to fast in January:

 1. Beginning the year with fasting allows us to choose the course of our focus for the rest of the year. We fast in the beginning of the year to choose the course of every day of the year. In this way, we give the Lord the first part of every week, the first 10% of all our income, and every other consideration in every decision.
 2. The Lord's blessings will be poured out upon us and our families during the year because of this 21 day fast at the beginning of the year. In every part of the year blessings will remain before us because of the fast at the beginning of the year.
 3. When we fast in January we fulfill the key principle of Matthew 6:33 - "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." When we seek the Kingdom of God in the beginning of the year, we will wait for His blessings in the rest of the year.
 4. We fast in January because we want to know, we need to know, the right and correct road for our lives.

Let us begin to think about this time, approaching with confidence and courage the Throne of Grace, seeking His mercy and forgiveness for this place and people, His blessings for the Albanian Church , and that our people will be the people of God.

God calls for people who will rise up as His defending soldiers in prayer for this place, in order to heal, to battle evil and to release His blessings!

Therefore, in order to taste together this time of blessing, let us pray according to the words of the prophet Isaiah 58:12:

"Your people will rebuild the ancient ruins
and will raise up the age-old foundations;
you will be called Repairer of Broken Walls,
Restorer of Streets with Dwellings."

Many blessings over you,

The Prayer Network

Two testimonies from a time of fasting in the beginning of the year (one in Albanian and one in English):


 • "Ne Bashkesine tone, Bashkesia e Jezusit, ne Fushe-Kruje, per disa vite kemi kaluar nga 3, 7 ose 10 dite para Vitit te Ri ne Lutje dhe Agjerim se bashku. Gjithmone Perendia na ka folur qarte per planet e Tij gjate ketyre diteve. Na ka bashkuar, pergatitur dhe frymezuar per Vitin tjeter.
  Para 5 vitesh gjendja ishte aq e keqe ne Bashkesi sa gati po mendonim te mbyllnim punen. Shumica e besimtareve ishin pergjumur. Gjate agjerimit dhe lutjes ate vit, Zoti jo vetem na ka folur, por na ringjalli si Bashkesi.
  Pa lutje dhe agjerim se bashku, ne nuk do te egzistonim sot. As nuk do te dinim drejtimin dhe planin e Perendise ne jetet dhe ne Bashkesine tone."
 • "As a national church (AG fellowship), several years ago we began starting each January with 21 days of prayer and fasting. We challenge all of our people to participate with at least one day per week, covering every day. Many do more than that and some fast for the entire time. During this 21 days, all who are willing and able travel to each of our churches for a prayer meeting. More people are saved, healed, baptized in the Holy Spirit, delivered and called to ministry during this month than any other time during the year. As we lay down our flesh and press into the Spirit, God pours out his Spirit in amazing ways. He gives us vision for the coming year and it sets the spiritual tone for the coming year. At the end of the 21 days, we hold a victory meeting with all our churches which is always a powerful time. May God raise up prayer and fasting in Albania !"

Komente

 1. Nga jordan pas cher, më April 30, 2014, at 11:17 PM Well ipad device can be a fancy device yet. Nevertheless frankly just a waste materials of your hard-earned money <br />. -= NpXp's previous website... Exactly how Not To Get Banned By Yahoo Adsense =-.
 2. Nga nike pas cher, më May 01, 2014, at 04:31 PM I actually absolutely would choose a Mac book Weather to get $999 than the apple ipad tablet 64GB with regard to $699
 3. Nga nike blazer pas cher, më May 01, 2014, at 04:31 PM Which kind of severe software function searching to complete on a product you aren't complete at this time? I highly recommend you remember that any time Dorrie Work introduced the apple ipad, it was shown being a 1 / 3 program option (along using desktop computers as well as laptops). Planning on any capsule to perform SolidWorks design and style do the job is just not exactly what their created for. In that , identical line of thinking, what you might think of to become non-serious function could possibly be other for another customer (think salespeople). It's interesting features of flow of work as well as getting what works good for you.

Shkruaj një koment

Cdo koment duhet aprovuar para se të shihet


Emri (e detyruar):

E-mail (e detyruar, nuk do të botohet):

Websajt-i:


Shtyp tekstin